Informacje dla wierzyciela

1. Jakie dokumenty należy przygotować składając wniosek egzekucyjny

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć w kancelarii komornika sądowego tytuł wykonawczy ( koniecznie w oryginale) z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym. W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przez osobę prawną dołączyć należy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji dla osób składających wniosek.

Chcąc mieć pewność że posiadany wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym należy sprawdzić czy zawiera on dopisek bądź pieczątkę o następującej treści:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20 … r. Sąd … w … stwierdza,
że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie …
oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć,
aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie
będą wezwane, udzieliły pomocy.
Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.

Gotowe szablony wniosków egzekucyjnych są dostępne do pobrania w dziale „Formularze”oraz w formie papierowej w sekretariacie naszej kancelarii.

2. We wniosku egzekucyjnym należy umieścić jak najwięcej danych dłużnika:

  • osoba fizyczna: NIP, Pesel, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
  • osoba prawna: NIP, Regon, KRS, siedziba osoby prawnej.

3. Egzekucja z ruchomości, jakie powinno się dołączyć informacje:

We wniosku o egzekucję z ruchomości wierzyciel musi wskazać:

  • ruchomości, do których ma być skierowana egzekucja,
  • adres, pod którym ruchomości się znajdują.

4. Egzekucja z nieruchomości, jakie powinno się dołączyć informacje:

  • położenie nieruchomości – adres,
  • określenie czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem,
  • nr księgi wieczystej nieruchomości.

5. Jeśli wskazujesz egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności lub rachunku bankowego dłużnika, powinno się dołączyć informacje dotyczące:

  • nazwy zakładu pracy dłużnika i wskazać jego pełną nazwę i adres,
  • nazwy „trzeciodłużnika” oraz wskazać jego pełną nazwę i adres – jest to podmiot wobec którego dłużnik ma roszczenie pieniężne –wierzytelność,
  • nazwę banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika.

6. Pamiętaj, że masz prawo wyboru komornika

Wierzyciel zgodnie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:1) o egzekucję z nieruchomości;2) o wydanie nieruchomości;3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

7. Zlecenie poszukiwania majątku

Każdy wierzyciel zobowiązany jest do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja komornicza. Gdy wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 801kpc zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 8012 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wynosi 100 złotych.

8. Jakie ponosi się wydatki w toku egzekucji

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.

Wydatkami, o których mowa powyżej, są:

1) należności biegłych i tłumaczy, o których mowa w art. 11;

2) koszty ogłoszeń;

3) koszty transportu specjalistycznego;

4)  koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości;

5) zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności;

6) należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach;

7) koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania;

8) koszty doręczenia korespondencji z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, postępowania zabezpieczającego lub postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;

9) koszty działania komornika poza rewirem komorniczym, o których mowa w art. 8;

10) koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym;

11) koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

9. Jaką zaliczkę na wydatki wierzyciel obowiązany jest uiścić

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych – jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

10. Doręczenia pism procesowych

Art.  1391. KPC [Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika]

§  1.  Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

§  2.  Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.

Art. 3 ust. 4 Ustawy o komornikach sądowych

Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

1)  na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

1a)  na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

Art.  3a.  [Doręczenie za pośrednictwem komornika]

1.  Doręczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1, komornik dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

2.  Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 13 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego pod rygorem przewidzianym w art. 762 tej ustawy. Treść dokonanych ustaleń komornik wciąga do protokołu, do którego przepis art. 809 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

3.  Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

4.  Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem.

5.  W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, komornik udziela podmiotowi zlecającemu informacji o dokonanych ustaleniach przez nadesłanie kopii protokołu.

Art.  3b.  [Ustalanie przez komornika aktualnego miejsca zamieszkania adresata]

 W przypadku zwrotu przez komornika pisma, o którym mowa w art. 3a ust. 4, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 3-6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Art.  41.  ustawy o kosztach komorniczych [Opłata stała za doręczenie zawiadomień sądowych na zlecenie sądu oraz za ustalanie aktualnego adresu zamieszkania adresata]

1.  Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia.

2.  Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wynosi 40 złotych.

Tekst podstrony opartyna fragmentach “Encyklopedii egzekucji sądowej” pod redakcją ZbigniewaSzczurka. Wydawnictwo “Currenda” Sopot 2002.